Algemene voorwaarden Adventure Virgin

 • Artikel 1 Definities
  1. Adventure Virgin: Grinta Communicatie B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70783446, gevestigd te Rheden aan de Arnhemsestraatweg 195 (6991 AL), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Verdere gegevens van Adventure Virgin:
   Website: adventurevirgin.nl
   Email: hallo@adventurevirgin.nl
   Telefoonnummer: 06 – 45 28 43 93
   Btw-identificatienummer: NL858457404B01
  3. Klant: de (potentiële) de Klant aan de door Adventure Virgin aangeboden
   4. Evenement: de aangeboden dienst door Adventure Virgin.

 

 • Artikel 2 Toepasselijkheid
  1. Adventure Virgin verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Derden die door Adventure Virgin bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, waaronder externe dienstverleners, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zal komen.

 

 • Artikel 3 Aanbod en overeenkomst
  1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
  2. Alle opgaven van Adventure Virgin van omvang, duur en andere weergegeven specificaties van het aangebodene zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Adventure Virgin.
  3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Adventure Virgin.
  4. Een aanbod geldt niet automatisch voor andere aanbiedingen of activiteiten of latere aanmeldingen voor een Evenement.
  5. Adventure Virgin heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding, te beëindigen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat de volgende omstandigheden als gewichtige reden hebben te gelden:
   1. aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld,
   2. de Klant wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft Adventure Virgin ook de keuze de overeenkomst slechts gedeeltelijk te beëindigen.
   3. Het maximale aantal aanmeldingen voor de activiteit ten tijde van de aanmelding reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt, en Adventure Virgin dit binnen 3 dagen na aanmelding door de Klant aan de Klant te kennen geeft.

"There is a first time for everything"

- Adventure Virgin -

 • Artikel 4 Uitvoering
  1. Alle verplichtingen van Adventure Virgin worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  2. de Klant stelt Adventure Virgin in de gelegenheid om de diensten te (laten) verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Adventure Virgin en Adventure Virgin naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.
  3. De Klant dient ten alle tijden het te betalen bedrag vooraf te betalen. Wanneer de Klant verhinderd is om bij het Evenement aanwezig te zijn, dient de Klant zich tijdig en schriftelijk af te melden. Bij afmelding voor een activiteit tot 30 dagen voorafgaand aan het Evenement ontvangt de Klant de betaalde bedragen in verband met het Evenement volledig retour. Indien de Klant zich binnen 30, maar uiterlijk 16 dagen voor het Evenement afmeldt, ontvangt de Klant 50% van de betaalde bedragen in verband met het Evenement retour. Bij afmelding binnen 16 dagen voor de geplande datum van het Evenement heeft de Klant geen recht op restitutie van betaalde gelden.
  4. Data en overige termijnen gelden niet als fatale termijnen. De Klant dient Adventure Virgin derhalve altijd eerst in gebreke te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie kan worden overgegaan.
  5. De Klant aanvaardt dat de planning van de activiteit kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Adventure Virgin is derhalve bevoegd om de activiteit naar eigen inzicht uit te stellen. Adventure Virgin is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor de daardoor door de Klant geleden schade.
  6. Het staat Adventure Virgin vrij de activiteit te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

 

 • Artikel 5 Prijzen, betaling en opschorting.
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
  2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering van het Evenement te hebben voldaan op de door Adventure Virgin aangegeven wijze.
  3. Indien betaling niet tijdig is verricht, namelijk binnen 14 dagen, dan wel anders is overeengekomen, wordt de Klant direct uitgesloten van het volgen van het Evenement. Indien de Klant weer deel wil gaan nemen aan het Evenement, dan dient eerst de achterstallige betaling te worden voldaan.
  4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Adventure Virgin is het de Klant niet toegestaan enige verplichting te verrekenen en/of op te schorten en/of bedragen daarop in te houding.

 

 • Artikel 6 Verplichtingen van de Klant
  1. In verband met de veiligheid van de Klant en derden is Klant gehouden alle door Adventure Virgin en/of extern ingehuurde dienstverleners en begeleiders gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen.
  2. De Klant dient zorg te dragen voor geschikte kleding, schoenen en overige hulpmiddelen van de Klant, deze worden, tenzij anders aangegeven, niet door Adventure Virgin verstrekt.

 

 • Artikel 7  Garantie en aansprakelijkheid
  1. Deelname aan het Evenement brengt risico’s met zich en vereist een goede fysieke en psychische gesteldheid, de Klant verklaart zich daarmee bekend en bevestigd aan de vereisten te voldoen.
  2. De Klant is zich ervan bewust dat het Evenement in de buitenlucht kan plaatsvinden, hetgeen ongemak kan veroorzaken en gevolgen kan hebben voor de gezondheid of gesteldheid van de Klant. De Klant is bekend met, en accepteert, deze gevolgen.
  3. Adventure Virgin is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens of na het Evenement.
  4. Mocht Adventure Virgin – om welke reden dan ook – jegens de Klant of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Adventure Virgin gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar – om welke reden dan ook – niet tot uitkering zou overgaan, tot het factuurbedrag te vermeerderen met 15%.
  5. Aansprakelijkheid van Adventure Virgin omvat nooit gevolgschade en, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, evenmin zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.
  6. De Klant vrijwaart Adventure Virgin voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Adventure Virgin heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Klant verstrekte informatie. Indien Adventure Virgin uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, is de Klant gehouden Adventure Virgin zowel in als buiten rechte bij te staan.

"Via dit platform wil ik mijn avonturen met jou delen. En daag ik jou uit om uit je comfortzone te stappen en het avontuur, hoe klein of groot, ook aan te gaan."

- Floor Ockers -

 • Artikel 8 Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Adventure Virgin geen invloed kan uitoefenen. Hieronder is mede begrepen: weersomstandigheden, ziekte of letsel bij of overlijden van de aan Adventure Virgin verbonden personen en/of de door haar ingeschakelde derden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Adventure Virgin opgeschort.
  2. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Adventure Virgin onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Adventure Virgin bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding of restitutie ontstaat.
  3. Indien Adventure Virgin bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
  4. Indien een Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd, wordt het Evenement verplaatst naar een nader te bepalen datum.

 

 • Artikel 9 Geheimhouding en Intellectueel Eigendom
  1. Adventure Virgin heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
  2. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve of als gevolg van het Evenement hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot verstrekking of openbaarmaking van de informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de betreffende informatie. De gegevens van mededeelnemers van een Evenement behoren in ieder geval tot de gegevens die door de Klant geheim gehouden dienen te worden.
  3. De Klant verleent bij voorbaat toestemming aan Adventure Virgin voor openbaarmaking van voor, tijdens of na het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de Klant zichtbaar is.

 

 • Artikel 10 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Adventure Virgin is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Adventure Virgin.
  2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
  3. Indien tussen partijen een geschil ontstaat voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst is de rechter in het arrondissement waarin Adventure Virgin haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen. Indien tussen partijen een geschil ontstaat omtrent een niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Adventure Virgin haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen.